ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Jak prowadzić KPiR aby była zgodna z obowiązującymi przepisami?

30 Sty

Jak prowadzić KPiR aby była zgodna z obowiązującymi przepisami?

W podatkowej książce przychodów i rozchodów ewidencjonowane są operacje gospodarcze przedsiębiorstwa. Taki zbiór przychodów i kosztów ich uzyskania służy celom podatkowym. Dzięki niej ustala się podstawę opodatkowania.

Kto zakłada KPiR?

Ustawa z 26. lipca 1991 roku głosi, że obowiązek założenia i prowadzenia KPiR mają m. in.:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie,
  • osoby prowadzące działalność rolniczą bez zatrudniania pracowników.

Prowadzenie księgi jest także uzależnione od przychodów firmy. Podmioty, których przychód przekroczył równowartość 2 milionów euro, nie muszą prowadzić KPiR. Podatnik zakłada księgę na dzień 1. stycznia roku podatkowego lub w na dzień rozpoczęcia działalności w trwającym roku podatkowym.

Jeśli firma powierzyła prowadzenie KPiR biuru rachunkowemu, jest ona zobowiązana zawiadomić odpowiedni urząd skarbowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą. Musi także wskazać dane biura oraz miejsce przechowywania dokumentacji.

Jak prowadzić KPiR?

Ustawa wskazuje, że księgę należy prowadzić niewadliwie i rzetelnie. Niewadliwa KPiR to taka, która spełnia wszelkie wymogi prawne. Natomiast rzetelność polega na przedstawianiu danych w zgodzie ze stanem faktycznym. W rzetelnej księdze:

  • błędne lub niewpisane kwoty przychodu są niższe niż 0,5% przychodu wskazanego w księdze za rok podatkowy lub od dnia, w którym stwierdzono błędy,
  • błędy w zapisach są spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym,
  • błędy spowodowały wzrost podstawy opodatkowania, oprócz błędów, które polegają na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów,
  • przed rozpoczęciem kontroli podatnik samodzielnie poprawił lub uzupełnił zapisy,
  • błędy są skutkiem omyłki, jeśli podatnik posiada dowody określone w przepisach.

Gdzie przechowywać KPiR?

KPiR i pełna dokumentacja powinna znajdować się w miejscu prowadzenia działalności lub innym miejscu wskazanym przez podatnika. Prowadzenie przedsiębiorstwa wielozakładowego wymaga przechowywania ksiąg w każdym zakładzie. Jednak istnieje możliwość, że KPiR znajduje się w jednym miejscu a w pozostałych jest prowadzona tylko ewidencja sprzedaży. Dokumenty przechowuje się do momentu upływu okresu przedstawienia zobowiązania podatkowego.

Więcej informacji o prowadzeniu KPiR znajdziesz na stronie www.